Form Ujian

MAGISTER

  1. Form Ujian Proposal Tesis
  2. Form Ujian Hasil Tesis
  3. Form Ujian Tutup Tesis

DOKTOR

  1. Form Ujian Proposal Disertas
  2. Form Ujian Hasil Disertasi
  3. Form Ujian Tutup Disertasi
Share this